IKIGAI EMPLOYEE KOUČING: Upevnite vo vašich zamestnancoch vášeň k práci

Firmy, ktoré prosperujú a rastú organicky, majú jedno spoločné – zamestnancov, ktorí sa odovzdávajú svojej práci s nadšením a srdcom. Ich sebamotivácia a oddanosť prispievajú k vynikajúcim výsledkom a firma tak „akosi sama“ dosahuje úspech. Ako však môžete dosiahnuť, aby vaša firma pozostávala z takýchto ľudí? Jedným z kľúčových prístupov je využitie konceptu IKIGAI a to prostredníctvom programu IKIGAI EMPLOYEE KOUČING.

Čo je IKIGAI EMPLOYEE KOUČING?

IKIGAI je japonský koncept nachádzania zmyslu života a dlhovekosti. Stále viac sa stáva obľúbený aj u nás. Inšpiruje nás k zamýšľaniu nad naším existenčným poslaním a poskytuje dôvod pre každodenné vstávanie z postele. V našom kultúrnom kontexte slúži Ikigai na objavovanie identity, životnej úlohy a porozumenie vlastnému prínosu svetu.

Ikigai koučing predstavuje komplexný proces sebapoznania a transformácie, zahŕňajúci hĺbkovú introspekciu a zábavnú cestu k odhaleniu našej pravej podstaty a autenticity. Táto japonská filozofia, ktorá sa rozšírila po svete, bola objavená pri výskume tajomstva dlhovekosti na japonskom ostrove Okinawa, kde žije výrazné množstvo ľudí starších ako 100 rokov. Japonci veria, že Ikigai hrá kľúčovú úlohu v ich dlhovekosti, spolu s faktormi ako strava a podnebné podmienky. Podľa Viktor Frankla, ktorý zdôrazňuje dôležitosť mať v živote zmysel, môže poznávanie svojho Ikigai pomôcť prežiť aj v najkrutejších podmienkach. Pri diskusii o Ikigai je dôležité mať na pamäti, že Japonci ho vnímajú inak než západný svet, pričom ide skôr o pocit šťastia, radosti zo zmysluplnej činnosti, nadšenie z rastu a prínosu svojmu okoliu, než o nájdenie práce snov spojenej s Vennovým diagramom.

IKIGAI EMPLOYEE koučing je program, ktorý integruje ikigai do firemného prostredia. Vytvorila som ho na základe znalostí z certifikovaného výcviku na ikigai kouča. Cieľom je nájsť a upevniť zmysel v práci zamestnancov, vytvoriť spokojnú firmu plnú motivovaných ľudí zdieľajúcich svoje hodnoty a víziu s firmou, v ktorej pracujú.

Tento program sa skladá z 5 cielených stretnutí s každým zamestnancom, ktoré predstavujú komplexný proces sebapoznania a transformácie. Proces zvyčajne trvá 3 mesiace a stretnutia prebiehajú každé 2 týždne.

Prečo by vás mal zaujímať IKIGAI EMPLOYEE KOUČING, ak ste majiteľ firmy

1. Motivovaní a lojálni zamestnanci:

Motivovaní a lojálni zamestnanci sú pre firmu neoceniteľným aktívom a prinášajú rad výhod, ktoré ovplyvňujú celkový úspech spoločnosti. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných prínosov, ktoré takíto zamestnanci firme prinášajú:

  • Vyššia produktivita: Motivovaní zamestnanci majú tendenciu byť produktívnejší. Ich nadšenie a odhodlanie k práci vedie k efektívnemu plneniu úloh a väčšiemu nasadeniu pri dosahovaní cieľov firmy.
  • Nižšia fluktuácia zamestnancov: Lojalita zamestnancov znamená nižšiu fluktuáciu. Firmy, ktoré si udržiavajú stabilný tím, nemusia investovať toľko do náboru, školenia nových ľudí a vyrovnávania straty know-how spojenej s odchodom skúsených zamestnancov.
  • Lepšia firemná kultúra: Motivovaní zamestnanci prispievajú k pozitívnej firemnej kultúre. Ich entuziazmus šíri pozitívnu energiu, čo vytvára príjemné pracovné prostredie a priťahuje ďalších kvalifikovaných jednotlivcov.
  • Inovácie a kreativita: Zamestnanci, ktorí sú motivovaní, majú tendenciu prichádzať s novými nápadmi a riešeniami. Táto kreativita a ochota prispievať novými myšlienkami sú nevyhnutné pre inovácie a konkurencieschopnosť firmy.
  • Vysoká zákaznícka spokojnosť: Motivovaní zamestnanci sú viac ochotní venovať sa zákazníkom a poskytovať vynikajúcu službu. Toto pozitívne správanie sa prejavuje vo vyššej zákazníckej spokojnosti a udržiavaní dobrého mena firmy.
  • Flexibilita a adaptabilita: Lojálni zamestnanci majú tendenciu byť flexibilnejší a schopní lepšie prispôsobiť sa zmene. Táto schopnosť je kľúčová v rýchlo sa meniacom biznis prostredí.
  • Tímová spolupráca: Motivovaní zamestnanci sú ochotní spolupracovať s ostatnými v tíme a prispievať k celkovému úspechu projektov. Tím, kde každý jednotlivec má vyššiu mieru motivácie, dosahuje lepšie výsledky.
  • Nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť: Vzťah medzi pracovnou motiváciou a fyzickým zdravím je dobre zdokumentovaný. Motivovaní zamestnanci majú tendenciu mať nižšiu úroveň stresu, čo vedie k zlepšeniu celkového zdravotného stavu a nižším nákladom na zdravotnú starostlivosť pre firmu.

Takže, mať v tíme motivovaných a lojných zamestnancov nie je len výhodné, ale je to investícia, ktorá sa vypláca vo forme dlhodobej stability, výkonnosti a konkurencieschopnosti firmy.

IKIGAI EMPLOYEE koučing sa nezameriava len na povrchnú motiváciu, ale aktívne pracuje na hlbokom prepojení zamestnancov so svojou prácou, čo znamená, že ich entuziazmus nie je dočasný, ale trvalý.

2. Optimalizácia umiestnenia zamestnancov – efektívnosť pracovného procesu:

Optimalizácia umiestnenia zamestnancov predstavuje cestu k efektívnosti pracovného prostredia. Jej dôležitosť spočíva v presnom priraďovaní zamestnancov na pozície, kde môžu najlepšie využiť svoje schopnosti a zároveň prispieť k celkovej výkonnosti spoločnosti. Keď sa firma zameria na lepšie využitie individuálnych schopností, skúseností a silných stránok každého jednotlivca, vedie to k efektívnemu využitiu celkového potenciálu pracovnej sily.

IKIGAI EMPLOYEE koučing vedie zamestnanca k tomu, aby si sám zanalyzoval a zvedomil svoje silné stránky a objavil svoj ešte nevyužitý potenciál. Výsledkom býva umiestnenie zamestnanca na pozíciu, kde môže nielen vynikať, ale si to aj užije.

Rozdiel oproti testom, ktoré analyzujú silné stránky je v tom, že zamestnanec si ich v procese uvedomí sám, čím sú pre neho uveriteľnejšie a vie ich začať vedome a cielene používať.

3. Iniciácia pokroku a transformácie:

Zamestnanci prestávajú byť len ďalšími kolegami, a stávajú sa aktívnymi prispievateľmi k zlepšeniu spoločnej práce. Vďaka koučingu nachádzajú nové možnosti rastu a transformujú spoločenskú kultúru firmy. Výsledkom nie je len efektívnejší tím, ale aj kreatívnejší prístup k práci. Pre majiteľov firiem to znamená posilnenie tímu, ktorý nie je len zamestnaneckou základňou, ale skutočným motorom inovácií a úspechu firmy.

IKIGAI EMPLOYEE koučing podporuje zamestnancov, aby nevideli len vlastný rast, ale aby boli hnacou silou pre pozitívne zmeny vo firme. Smeruje ich k aktívnemu prístupu k práci a napredovaniu.

4. Zladenie hodnôt zamestnancov s hodnotami firmy:

Keď ľudia majú podobné hodnoty, vytvára sa pozitívne a produktívne pracovné prostredie, kde ľahšie spolupracujú na spoločných cieľoch. Táto zhoda vedie k zvýšenej angažovanosti zamestnancov, nižšej fluktuácii a stabilite tímu. Okrem toho, spoločné hodnoty pozitívne ovplyvňujú aj vnímanie firmy zo strany verejnosti a zákazníkov, prispievajúc k lepšej reputácii a konkurencieschopnosti na trhu. Celkovo zladenie hodnôt prinaša nielen vnútrofiremné výhody, ale aj vonkajšie benefity, ktoré prispievajú k celkovému úspechu a udržateľnosti firmy.

IKIGAI EMPLOYEE koučing pomáha vytvárať povedomie o hodnotách zamestnancov a ich prepojenie s hodnotami firmy, čím sa vzniká synergia hodnôt v pracovnom prostredí.

Čo získajú zamestnanci vďaka IKIGAI EMPLOYEE KOUČINGU

1. Zvýšenie vedomia o vlastných schopnostiach:

Keď zamestnanci majú jasné povedomie o svojich schopnostiach, môžu efektívne využívať svoje silné stránky pri plnení úloh. To vedie k vyššej produktivite a otvára priestor pre kreativitu, nakoľko zamestnanci majú väčšiu istotu a odvahu predkladať nové nápady a riešenia.

Zamestnanci získavajú nástroje na lepšie porozumenie svojim schopnostiam a na to, ako ich efektívne využiť pre svoj prospech a prospech firmy.

2. Prechod od strachu k spokojnosti:

Zamestnanci majú možnosť prekonať svoje strachy a pochobynosti a dosahujú väčšiu spokojnosť, čo je kľúčom k pozitívnej transformácii pracovného prostredia. Následne rastie aj ich výkon a angažovanosť.

IKIGAI EMPLOYEE KOUČING pomáha prekonávať obavy spojené s prácou a nájsť spokojnosť v každodenných pracovných činnostiach.

3. Spojenie pracovnej a životnej sebarealizácie:

Firmy, ktoré uznávajú potrebu spojenia pracovnej a životnej sebarealizácie, vytvárajú prostredie, kde zamestnanci nevidia svoju prácu len ako povinnosť, ale ako príležitosť rásť a napĺňať svoje potreby aj mimo pracovných hodín. To vedie k zvýšenej motivácii a lojalite.

IKIGAI EMPLOYEE KOUČING umožňuje zamestnancom prepojiť svoje osobné ciele s pracovnými, čím sa dosahuje holistický prístup k sebarealizácii.

4. Tímová harmónia a efektívna spolupráca:

Keď členovia tímu poznajú svoje schopnosti a vzájomne sa dopĺňajú, spolupráca je efektívnejšia a výsledky projektov sú optimálne.

Keď to zhrnieme, IKIGAI EMPLOYEE KOUČING motivuje zamestnancov hľadať nielen vlastný rast, ale byť aktívnymi inovátormi vo firme. Tento prístup podporuje neustále hľadanie nových možností na rozvoj a napredovanie. Takýto tím je schopný rýchlejšie reagovať na výzvy a dosahovať spoločné ciele

Zamestnanci sa učia aktívne prispievať k pozitívnym hodnotám a zásadám firmy, čo vedie k vytvoreniu silného kolektívneho ducha a posilnenej firemnej kultúre. Zároveň sa učia preberať zodpovednosť za svoj rast a prispievať k úspechu firmy.

Program IKIGAI EMPLOYEE KOUČINGU tak nie je len investíciou do individuálneho rozvoja, ale zároveň predstavuje stratégiu pre budovanie dynamického a inovačného firemného prostredia. Majitelia firiem, ktorí sa zaujímajú o úspech svojej spoločnosti, by mali oceniť prínosy takéhoto koučingu.

„Nájdite jedinečnú harmóniu, kde vaše srdce bije v súlade s vášou prácou, a odkryte pravý význam a radosť zo života.“

Jana Sol